Privacy & regelgeving

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens zijn zij opgenomen in het BIG register.. 

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De bekkenfysiotherapeut houdt de medische en administratieve gegevens van de patiënten zorgvuldig bij om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie kijkt u op: www.rijksoverheid.nl. Wij gaan zorgvuldig om met de medische en administratieve gegevens van onze patiënten.

Behalve de behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en / of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt. Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en/ of alarmdienst bellen.

Klachtenregeling

Mobilicorpus is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Via de volgende button kan je de klachtenregeling voor de klachtencommissie fysiotherapiepraktijkvoering in de eerste lijn openen. 

Privacy policy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Florence van der Arend-Smits
Telefoon: 010 3046666
Email: info@mobilicorpus.nl

Als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal hier direct melding van gemaakt worden. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking
Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, James.

Persoonsgegevens die wij verwerken in de fysiotherapie praktijk:
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een dienst in de fysiotherapiepraktijk en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Uw huisarts en/of specialist
 • BSN
 • ID of Paspoortnummer
 • Uw zorgverzekering
 • Uw patiëntendossier

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of te e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten in de fysiotherapie praktijk te kunnen leveren aan u
 • Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie verwerkt ook persoonsgegevens mede door de wet- en regelgeving en de eisen van zorgverzekeraars, voor het opstellen van het patiënten dossier en de verslaglegging. Dit gebeurt in ons beveiligd softwaresysteem, James-software.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie ) tussen zit.

Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
James – Software( Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, James-Software. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.) , McAfee antivirus, QDNA(Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens), website https://www.mobilicorpus.nl (// HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.) en fysiovergoeding.nl.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijk gezien zijn we verplicht om uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het overleggen met een arts en/of specialist, of letselschade advocaat over uw gezondheid. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen persoonsgegevens door Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@mobilicorpus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij ons contact persoon of wanneer we er samen niet uitkomen bij de nationale toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de FG.

Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall
 • Wordfence, plug-in op de wordpress website
 • Inschrijfformulieren, verwijsbrieven en andere patiëntgevoelige informatie, wordt bewaard in gesloten archiefkast.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie
Florence van der Arend-Smits
Telefoon: 010 3046666
Email: info@mobilicorpus.nl

Gezondheidscentrum ParkZoom

Tjeerd Kuipersstraat 21
Bergschenhoek

Klik hier voor de routebeschrijving

Gezondheidscentrum Klapwijk

Klapwijkse Zoom 99
Berkel en Rodenrijs

Klik hier voor de routebeschrijving

Gezondheidscentrum het Gouden Hart

Poldermolenplein 4
Berkel en Rodenrijs

Klik hier voor de routebeschrijving

Verloskundigencentrum Verde

Stationstraat 32
Pijnacker

Klik hier voor de routebeschrijving