Verwerkingsverantwoordelijke

Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens. Diverse lokaties in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek te noemen:

 • Tjeerd Kuipersstraat 21 te Bergschenhoek
 • Poldermolenplein 4 te Berkel en Rodenrijs
 • Klapwijkse Zoom te Berkel en Rodenrijs

0655888811
info@mobilicorpus.nl
KVK:  24453084

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Mw. F.J.E.M van der Arend- Smits
06-55888811
info@mobilicorpus.nl

Als FG zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal hier direct melding van gemaakt worden. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking

Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Fysioroadmap.

De ontvangers van persoonsgegevens

Fysioroadmap

Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Fysioroadmap. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.

Website

Op onze website www.mobilicorpus.nl gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.

Zorgmail

Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.

Externe organisaties

Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.

Qualiview

Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien
 • Recht op correctie/ rectificatie: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op verwijdering: U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegeven
 • Recht op het intrekken van toestemming: U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid: De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar, dit is in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen om hun dossier te verwijderen.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig: De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming: De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar: De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking: De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn: De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen: De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’)
 • Recht op dataportabiliteit: Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht

Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Mobilicorpus Bekkenfysiotherape, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Florence van der Arend-Smits. U kunt uw klacht per post sturen naar:

Mobilicorpus Bekkenfysiotherapie

t.a.v. Florence van der Arend-Smits

Tjeerd Kuipersstraat 21

Bergschenhoek

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens

U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Qualiview. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Gegevens van andere organisaties

Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen Fysioroadmap, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.